Sådan arbejder vi med udviklingsprojekter i KMD Opus Personale

Indenfor KMD Opus Personale arbejder vi med løbende med at implementere udviklingsprocesser baseret på principper fra Design Thinking. Dette gør vi blandt andet for at sikre en god og brugbar brugerinddragelse i udviklingsprojekter i forbindelse med videreudvikling af systemet.

Som en del af vores fokus på at øge brugervenligheden i og omkring KMD Opus Personale, har vi øget vores fokus på at arbejde med brugercentreret design. Et af de nye tiltag er blandt andet et paradigmeskift i måden vi arbejder med udviklingsprojekter på, hvor vi nu tager Design Thinking i brug, og anvender denne udviklingsmetode til forbedring af eksisterende brugergrænseflader samt udvikling af nye tiltag.
Design Thinking er en brugercentreret tilgang, hvor der er særligt fokus på inddragelse af brugere og sikring af brugervenlighed. Hos os har vi udviklet vores eget framework, hvor vi arbejder agilt og iterativt gennem fem overordnede dynamiske procestrin.
I nedenstående giver vi jer et indblik i de procestrin som vi følger i forbindelse med igangværende og kommende udviklingsprojekter.

De fem procestrin

De fem procestrin skal ikke i sig selv ses som en kontinuerlig sekvens, der skal følges, men i stedet som forskellige moduler, der sammenlagt bidrager til udviklingen af selve løsningen. F.eks. kan der være tilfælde, hvor udviklingen efter Afklaring bedst varetages med en opfølgende Idégenerering og vurdering. Fælles for al udvikling er således, at processen for det pågældende udviklingsprojekt tilrettelægges efter jeres behov som kunder og brugere.

Afklaring: Når en udviklingsopgave skal igangsættes, vil vi altid tage afsæt i fasen Afklaring, hvor jeres behov som kunder og brugere af KMD Opus Personale afklares. Denne afklaring kan foregå på forskellige måder afhængigt af, hvilket stadie udviklingen befinder sig i, f.eks. afklaringsmøder, interviews, fokusgrupper og/eller brugertests. 

Analyse: Når afklaringen er udført, analyserer vi det kvalitative data som vi har indsamlet i Afklaringen. Her definerer vi en række problemstillinger, som er kortfattede og tydelige beskrivelser af de af jeres behov som skal adresseres og løses som en del af udviklingsprojektet. 

Idégenerering & vurdering: I dette trin er vores fokus på at “tænke ud af boksen”, hvor vi sammen med jer brainstormer og diskuterer samt vurderer mulige løsninger på de definerede behov. Formålet er at finde flere alternative måder at se og løse problemet på samt identificere innovative løsninger. 

Prototype/udvikling: Her identificeres de bedst mulige løsninger til hvert behov. Vi eksperimenterer med forskellige muligheder, og prototyper, af varierende status, udvikles til at afprøve koncepter og løsninger sammen med jer i test. 

Test: Proces for brugertests igangsættes, tilpasset kontekst, produkt og brugergruppe. I testerprototypernes evne til at løse de forskellige behov. 
Du kan læse mere om vores proces for brugertests i det følgende afsnit.

Brugertests

Design Thinking fokuserer i høj grad på brugervenlighed og brugeroplevelser, og derfor er netop trinnet Test en meget vigtig del af vores udviklingsproces. Det er nemlig her, at vi som leDokumentation og debriefing: Vi dokumenterer testresultaterne, hvorefter vi analyserer resultaterne. Her oplistes alle problemer og emner, der blev afklaret i brugertesten. Disse kategoriseres efter alvorlighed, og videre plan for udvikling udarbejdes af udviklingsteamet. verandør undersøger brugernes interaktion med produktet.

Processen for brugertests foregår hos os på følgende måde:

Research: Vi undersøger hvilke behov, der skal afdækkes, hvilke testbrugere der skal involveres, og hvordan det skal foregå i praksis (f.eks. om det skal foregå fysisk eller digitalt). Her har vi fokus på at forstå de problemstillinger, produktet skal løse. 

Definering af testcases: Vi definerer hvilke scenarier, der skal testes. Dette afhænger af, hvilket stadie produktet er i. Vi vurderer samtidigt hvilken type brugertest, der skal udføres. 

Planlægning af testscript og format: Vi planlægger formatet for brugertesten, herunder agendaplanlægning og vurdering af informationer, der gives før og efter testudførsel. 

Invitation og afholdelse: Vi indkalder målgruppen, og brugertesten afholdes.

Dokumentation og debriefing: Vi dokumenterer testresultaterne, hvorefter vi analyserer resultaterne. Her oplistes alle problemer og emner, der blev afklaret i brugertesten. Disse kategoriseres efter alvorlighed, og videre plan for udvikling udarbejdes af udviklingsteamet. 

 

Eksempel på ark til resultat af Testcase. På arket indskrives alle testbrugeres resultater fra de udførte testcases, så Leverandøren kan sammenligne og vurdere resultater.

Ovenstående illustration viser et eksempel på opsummering af testresultater. Vi anvender en grundig analyseproces til vurderingen af resultaterne. Det er ligeledes under dette trin Dokumentation og debriefing at vi beslutter, hvilke problemer og emner, der går videre til næste fase. Herefter gentages processen efter behov for at sikre bedst mulige resultat.

Hvem er testbrugerne?

Det er vigtigt for os, at de brugere vi inviterer til brugertests, er de brugere der har, eller kommer til at få, mest interaktion med produktet der testes. Derfor bruger vi tid på at analysere brugersegmentet i den reelle kontekst, så vores gruppe af testpersoner bliver så retvisende som muligt.

Generelt er det jer, der dagligt arbejder i brugergrænsefladerne, som er den mest optimale målgruppe, da I har de bedste forudsætninger for at vurdere, hvorvidt jeres arbejdsgange kan gennemføres hurtigt og effektivt. 

Derfor kan testpersonerne være jer, der sidder på det centrale løn kontor og arbejder i Opus, jeres decentrale brugere, der arbejder i Rollebaseret Indgang, samt medarbejdere der bruger apps.