KMD Momentum om Regelforenklingen

Folketinget på Christiansborg

Den 30. april 2019, blev den ”nye” forenklede beskæftigelsesindsatslov, LAB lov (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats), vedtaget i Folketinget. Med den nye LAB lov, skal vi og resten af aktørerne på beskæftigelsesområdet både agere på de forenklede regler, og forholde os til en ny § kontekst. F.eks. vil målgrupperne, som der fremover ”kun” er 13 af, findes i § 6 i den vedtagende lov.

Jobcentrenes opgaver målrettes i endnu større udstrækning mod at opnå resultater

Med den nye LAB lov, som for de flestes vedkommende træder i kraft den 1. januar 2020, bliver jobcentrets opgaver målrettet mod at opnå resultater. Det vil sige, at jeres opgaver bliver målrettet mod, at få borgeren i arbejde eller uddannelse. Med det øgede fokus på resultater, indføres også færre, forenklede og ensrettede regler, som skal give jer større frihed til, hvad der angår samtaler og tilbud.

I den nye LAB lov er beskæftigelsesministeren blevet bemyndiget, i ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen”, til at opsætte resultatmål og generelle mål for kommunernes beskæftigelsesindsats, og herunder retten til at føre et skærpet tilsyn på dette. Vi forestiller os derfor, at med de forenklede regler og den større frihed til jer i jobcentret, vil bemyndigelsen til det skærpede tilsyn medføre, at beskæftigelsesministeren skal sikre, at jobcentret opfylder de mål, som beskæftigelsesministeren opsætter.

 

Jobcentrene er blevet sammenlignet og sat på rangliste ud fra deres resultater

Selvom den nye LAB lov først blev vedtaget den 30. april 2019, og den bemyndigelse til beskæftigelsesministeren, som ligger omkring resultatmål og generelle mål, endnu ikke er fastsat i en bekendtgørelse, så har der allerede to gange inden vedtagelsen, været offentliggjort oversigter, hvor jobcentrene er blevet sammenlignet og sat på rangliste ud fra deres resultater. 

Vi ved ikke, om det er sådan man fremover vil offentliggøre jobcentrets resultater, eller om det kun er første skridt mod en offentlig benchmarking, og hvor der kommer flere områder til. Men vi er sikre på, at de offentliggjorte lister, både har haft politisk og ledelsesmæssig bevågenhed. Og vi forestiller os, at de jobcentre som ligger langt nede på listen, vil gøre alt for at komme højere op, samtidig med at de jobcentre som ligger højere oppe, gerne vil bevare deres plads eller forsøge at komme endnu højere op på listen. Vi er også overbeviste om, at det som beskæftigelsesministeren vil bekendtgøre omkring indholdet i et skærpet tilsyn, vil være væsentlige elementer, som jobcentrene vil have markant fokus på, og styre efter i fremtiden. 

Derfor vil vi også nærlæse bekendtgørelsen når den bliver offentliggjort, så vi kan forberede os på, hvor der vil, eller kan være behov for understøttelse i KMD Momentum, til sikring af jeres fokus og styring i fremtiden. 

 

Ændringer i ”Min Plan” vil have indflydelse på KMD Momentum og jobcentrets opgaver 

Overordnet set, er der i den nye LAB lov flere bemyndighedsbestemmelser til beskæftigelsesministerens udmøntning.

Det gælder bekendtgørelse til selve loven, men også følgebekendtgørelser som f.eks. Databekendtgørelsen, hvor reglerne om krav til integrationen mellem KMD Momentum og DFDG (Det Fælles Datagrundlag) fastsættes. Det er også i Databekendtgørelsen, at der præciseres krav til de informationer, der skal kunne formidles mellem jobcentret og DFDG. Vi er derfor meget opmærksomme på de nye regler omkring ”Min Plan”, da der er lagt op til ændringer, som vil have indflydelse på jobcentrets opgaver i de nye lovbemærkninger.  

”Min Plan” skal f.eks. fremover alene indeholde beskrivelser af aftaler, aktiviteter og tilbud. Det vil betyde, at ”Min Plan” fremover ikke kan bruges til at meddele afgørelser til borgeren. Og jobcentrene skal derfor dokumentere sin afgørelse, og sikre at borgeren får denne meddelelse, på en anden måde. Ligesom den vejledning, der blev givet på Jobnet tidligere via supplerende vejledningstekster, også bortfalder. 

 

Uhensigtsmæssigt for borgeren og paradoksalt i forhold til ønsket om forenkling og øget digitalisering

Det betyder reelt, at borgeren skal hente oplysninger på Jobnet om selve forløbet, mens afgørelserne omkring samme, skal hentes et andet sted. Det virker lidt uhensigtsmæssigt for borgeren og paradoksalt i forhold til ønsket om forenkling og øget digitalisering. 

Vi er selvfølgelig klar over, at der er juridiske aspekter i dette, som også tilsigter forenkling og øget digitalisering. Det ses f.eks. ved, at den myndighed som har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og i medfør heraf, må og kan træffe afgørelser. Vi mener dog ikke, at vi med overstående ændringer udnytter digitaliseringspotentialet på bedste vis, som vi i Danmark ellers både nationalt og internationalt ofte bryster os af, at være foregangsmænd for.

Vi kan oplyse, at vi som IT-leverandør til beskæftigelsesområdet, er indkaldt til møde i STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), for at høre mere om udmøntningen.  

  

Kontaktforløb – Mere frihed efter 6 måneder 

Indtil vi får de mere uddybende bekendtgørelser, har vi nu fokus på indholdet i selve loven. Særligt er vi også opmærksomme på de nye regler for kontaktforløbet, som frigives til jobcentrenes planlægning og håndtering.  

Jobcentrene skal efter de første 6 måneder, hvor en borger er på samme ydelse, tilrettelægge et individuelt kontaktforløb med samtaler. Samtalerne skal afholdes med en frekvens, som ud fra borgerens behov understøtter den korteste vej til at borgeren kommer i arbejde eller uddannelse. Der er ingen lovkrav om, hvordan jobcentrene sikrer dette, men i lovforslaget og bemærkningerne til dette, er det skærpede tilsyn et element, som beskæftigelsesministeren vil have fokus på. 

Vi er derfor allerede i gang med at se på, hvordan vi i KMD Momentum, kan hjælpe- og understøtte opgaven med at sikre, at borgerne indkaldes til de samtaler, som jobcentret ud fra borgerens behov, har vurderet er nødvendige, for at borgeren kan komme hurtigst muligt i arbejde eller uddannelse. Vi vil løbende holde jer orienteret om dette arbejde, da det udover at have lovgivningsmæssig betydning, også kan have stor betydning for, hvordan I organiserer jer efter den 1. januar 2020.

 

”Min Plan” skal nu indeholde evaluering af indsatser og tilbud

Som noget nyt skal jobcentrene fra den 1. januar 2020, evaluere borgerens deltagelse i tilbud og indsatser, som jobcentret skal notere i ”Min Plan”. Og i følge lovens § 41 stk. 2 nr. 7, skal der indsættes status på igangsatte indsatser, samt opfølgning på afsluttede. 

I første omgang er der lagt op til, at det er et begrænset fritekstfelt, som skal udfyldes på ”Min Plan”. Vi vil i vores dialog med STAR høre mere om tankerne bag dette, og hvad fritekstfeltet skal bruges til, så vi ved hvilke perspektiver vi som leverandør skal forholde os til, men også så vi kan orientere jer om disse, så I har mulighed for at kvalificere indholdet af fritekstfeltet, både til eget brug, men også til statslig brug.


Opkvalificering og vejledningsforløb - Ændrede refusionsregler 

At der er fokus på resultatet, at få borgeren i arbejde eller uddannelse, ser vi også udmøntet i refusionsbestemmelserne, hvor der er foretaget flere ændringer. En ændring vi kan nævne er, at der nu kun for enkelte målgrupper kan indhentes refusion til udgifter til tilbud, efter Kapitel 14 Opkvalificering og vejledningsforløb. Det betyder, at hvis jobcentret ønsker at en borger skal være omfattet af lovens § 6 nr. 3, som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, i et kapitel 14 forløb, vil omkostningerne til tilbuddet, skulle finansieres fuldt ud af kommunen.


Ligesom jer, står vi også overfor et stort stykke arbejde med at tilpasse os den nye LAB lov, og vi vil derfor holde jer orienteret om regelforenklingen

Ligesom jer, står vi også overfor et stort stykke arbejde med at tilpasse os den nye LAB lov, med forenklinger og ændrede paragraffer. For at vi kan nå det til 1. januar 2020, er vores arbejde med den nye LAB lov i KMD Momentum allerede sat i gang. For selvom vi taler om regelforenkling, betyder det ikke, at en overgang til den nye LAB lov er enkel. 

Der er i skrivende stund blevet vedtaget en regeringsdannelse og en ny beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, men vi afventer dog stadig at få de afventede bekendtgørelser til at træde i kraft, og få alle aspekter med i forhold til, hvad vi skal understøtte. Men på trods af dette, er arbejdet med regelforenklingen i fuld gang hos os. Vi forbereder os på at opdatere og justere reglerne i KMD Momentum, så de passer til de nye krav om indhold og til de nye paragraffer. Vi skal også omkring brevene i KMD Momentum, hvor vi igen skal indarbejde nye regler og korrekte paragrafhenvisninger, inden 1. januar 2020.

Vi vil løbende holde jer orienteret om fremdriften i regelforenklingen, og hvis I kunne tænke jer at blive klogere på, hvordan jobcentret skal organisere sig- og hvordan vi vil understøtte jobcentrets arbejdsgange i KMD Momentum, inden den nye LAB lov træder i kraft, kan vi tilbyde jer et skræddersyet konsulentforløb med fokus på regelforenkling. Hvis I vil høre mere om dette, er I velkomne til at kontakte vores konsulentchef, Brian Haagensen, på tlf.: 41870236
eller e-mail: bzh@kmd.dk