Året der gik hos KMD Opus Personale

group of people looking

Læs om, hvilke nye releases 2020 har budt på, bliv opdateret på support- og fejlsituationen, samt vores kundetilfredshedsmåling og se tilbage på årets online kundearrangementer i KMD Opus Personales årsberetning

Årets frigivelser 

År 2020 blev et år, hvor ny funktionalitet til håndtering af Ny Ferielov i den grad har fyldt vores releases. Da 2020 både har været et år med indefrysningsperiode og opstart på den nye ferieordning, har det også betydet en masse ny og ændret funktionalitet i vores systemer, men også ny funktionalitet og ændrede arbejdsgange for jer som anvendere af systemerne.
Der er fortsat emner i forbindelse med den nye ferielov, som vi skal have på plads rent systemmæssigt over de kommende releases, men vi har implementeret hovedparten af den funktionalitet, som skal understøtte håndteringen af Ny Ferielov/Ferieaftaler i systemet.

I den kommende periode, hvor I for alvor ibrugtager systemets nye funktionalitet i forhold til Ny Ferielov og får erfaring i praksis, forventer vi, at der vil opstå ændringsønsker og behov for justeringer undervejs. Husk derfor som altid, at komme med jeres gode input via vores Support.

På trods af massiv arbejdsindsats i forhold til Ny Ferielov, har der også været plads til en række justeringer og tilpasninger indenfor de øvrige produktområder i løbet af året.

Heriblandt kan nævnes:

  • Ny webservice til håndtering af fraværskvoter
  • ELA: Nye muligheder for direkte opdatering og autogodkendelser
  • Nye flettefelter i Personaledokumenter
  • Udvidelser af roller til Personalemappen
  • Mine Timer er udvidet og kan nu benyttes til indberetning af alle medarbejdere
  • Optimering af KMD Opus Arbejdsskade, blandt andet med mulighed for at gemme skader uden at sende dem i workflow

Du kan som altid læse mere herom i de udsendte servicebreve på Kundenettet.

Status fra Support

2020 har været et år med rigtig mange henvendelser og dermed dialog med jer kunder, hvilket vi sætter stor pris på. Der er flere årsager til det stigende antal henvendelser, men den primære er implementeringen af Ny Ferielov.

Det er en kompleks aftale, hvilket uden tvivl også afspejler sig i den tekniske løsning. Herudover har Corona-hjemsendelser haft en stor betydning. Den sparring som vi ved, at I normalt har i de enkelte kommuner finder ikke sted i den samme grad, og det har vi kunne mærke.

Dette har desværre resulteret i, at I har måtte og forsat må, vente længere på svar fra os, hvilket vi er rigtig trætte af. Vi er glade for at være i tæt kontakt med jer, og bestræber os altid på at kunne svare hurtigt tilbage på jeres henvendelser.

Vi har forsøgt os med forskellige tiltag, såsom ”mere sigende overskrifter” når I henvender jer, hvilket hjælper os meget i forhold til at få sagerne hurtigere hen til den rette sagsbehandler og dermed et hurtigere svar retur til jer. Herudover har vi i løbet af 2020 holdt en række “sagsbehandlingsdage”. Dette fordi vi har erfaret at vi på disse dage, når at svare på væsentligt flere sager end på en normal dag. I kan naturligvis altid komme i kontakt med os på sådanne dage via E-Service, mail eller telefon med særligt nummer. Vi har ligeledes holdt en række uddannelseswebinarer i Ny Ferielov og tilbagemeldingerne herpå har været rigtig gode.

I skal vide, at vi er her for jer og vi skal gøre vores bedste for at få svaret på jeres henvendelser hurtigst muligt og vil bede jer tilgive, når det tager noget længere tid, som det er tilfældet lige nu.

Årets kundemøder

Coronakrisen satte desværre en stopper for, at vi kunne afholde de fysiske kundemøder, som vi oprindeligt havde planlagt. Løsningen blev, at Fokusgruppemødet blev afholdt online i oktober, og på trods af, at mødeformatet var noget anderledes end vi ellers har været vant til, tog I kunder rigtig godt imod initiativet.

På vores Fokusgruppemøde, som var målrettet systemansvarlige og fagchefer, var der blandt andet mulighed for at få et overblik over de seneste tendenser og udviklingsplaner indenfor Løn, HR og Vagtplansområdet. Ydermere var der Robotter og Digitale Nøgletal, Digital Lønafstemning og Ny Ferielov og Ferieaftaler på programmet, og der blev der afholdt to netværkscaféer for henholdsvis Løn & HR og Vagtplansområdet, som var præget af vidensdeling og sparring på tværs af kunderne.

Fælles for samtlige onlinemøder var, at vi fra KMD blev mødt af mange engagerede kunder, der bidrog med værdifulde input og erfaringer i forhold til vores forskellige løsninger. 

Som et nyt initiativ faciliterede vi i november et netværksmøde for KMD Opus Personale målrettet superbrugerne. Formålet var at sikre større netværk og indsigt i arbejdsgange og håndteringer på tværs af kommuner og regioner. Der var fra KMD’s side lagt op til en kort indflyvning til en række forskellige emner, såsom Digital Signatur, Arbejdsskade, Ny Ferielov og Refusionsproces, hvorefter det var op til jer kunder at dele ud af egne erfaringer og stille spørgsmål til hinanden.

Vi vil gerne sige tak for den store opbakning til de kundemøder, som vi har faciliteret i 2020. Vi sætter stor pris på jeres værdifulde input og gode dialog omkring vores løsninger og håber på, at I vil deltage på vores fremtidige møder i 2021.

Kundetilfredshedsmåling 2020 

For ganske nylig blev vores årlige kundetilfredshedsmåling for KMD Opus Personale sendt ud, og mange af jer kunder har afgivet jeres besvarelse. Vi sætter stor pris på, at I tager jer tid til at tilkendegive jeres mening, da resultaterne er meget vigtige for os og danner grundlag for, at vi kan igangsætte forbedringsinitiativer. Vi arbejder altid på at sikre stabilitet, samt at mindske antallet af fejl og rette dem så hurtigt som muligt. Kundetilfredshedsmålingen giver os et godt indblik i, hvor og hvordan vi kan det gøre det bedre på konkrete områder.

Vores handlingsplan for 2020 var blandt andet rettet mod i højere grad at involvere brugerne i udviklingen af vores løsninger, men også i fejlretning og ændringsønsker. Ny Ferielov er et godt eksempel på, hvordan I har været inddraget til sparring og dialog. Målingen af dette års kundetilfredshed går nu mod sin slutfase, og der tegner sig generelt et billede af, at vi har opnået en bedre kundetilfredshed i 2020 sammenlignet med 2019 på langt de fleste parametre. Den overordnede tilfredshed for samarbejdet med KMD er øget, og vi har især opnået en større tilfredshed med blandt andet vores forretningsforståelse, samt behovsdækning og faglige sparring med jer kunder. Vi ser dog fortsat udfordringer for tilfredsheden med længden på responstiden hos Support, hvor særligt Ny Ferielov og Coronasituationen har spillet ind. Læs mere herom under ’Året der gik hos Support’, hvor det beskrives, hvordan konsekvensen af at vi alle primært sidder hjemme, har påvirket antallet af henvendelser til Support. 

I begyndelsen af 2021 vil vi arbejde på en handlingsplan baseret på resultaterne af denne kundetilfredshedsmåling, med ønske om at øge tilfredsheden yderligere.  

Tak til alle jer, der har givet jer tid til at besvare vores kundetilfredshedsmålingen.