Energi, vindmøller og træ

Eva Berneke i spidsen for Klimapartnerskab for Service, IT og rådgivning

“Danmark skal være et grønt foregangsland, og vi skal derfor holde fast i de høje klimaambitioner.” Sådan lød regeringens klimaudspil, da de i november 2019 præsenterede 13 klimapartnerskaber, der hver især repræsenterer en eller flere grene af dansk erhvervsliv. KMD’s administrerende direktør, Eva Berneke, blev i den anledning udpeget til at lede partnerskabet for Service, IT og rådgivning.

De 13 klimapartnerskaber fik til opgave at løse den svære og vigtige opgave at udvikle konkrete forslag til regeringen om, hvilke indsatser som vil kunne bidrage med at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 samt gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden. Klimapartnerskabernes viden, erfaring og anbefalinger skal derpå danne grundlag for regeringens samlede klimaplan.

Partnerskabet for Service, IT og Rådgivning afleverede deres anbefalinger til regeringen den 16. marts i år (2020).

Ud over partnerskaberne har regeringen oprettet Grønt Erhvervsforum. Her skal flere ministre, formændene for de 13 klimapartnerskaber, fagbevægelsen og eksperter over de næste par år løbende deltage i møder. Forummet skal bruges til at følge udviklingen i partnerskaberne og styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling.

4 ambitioner - 13 anbefalinger

Klimapartnerskabet for Service, IT og rådgivning spænder over 164.000 danske virksomheder - eller mere end hver anden virksomhed, som er omfattet af regeringens 13 partnerskaber. De 164.000 virksomheder i partnerskabet spænder fra frisører og filmproducenter over teleoperatører og tandlæger til restauranter og revisorer. Med 494.000 ansatte i disse virksomheder rummer partnerskabet mere end hvert tredje job.

Klimapartnerskabets anbefalinger slår blandt andet på bredden og tyngden af brancherne i partnerskabet i forhold til mulighederne for at påvirke og skabe nye markeder for grøn omstilling. 

Den 18 sider lange rapport omfatter i alt 4 ambitions-mål og 13 konkrete anbefalinger til regeringen:

 • Ambition 1: Vi vil via data, AI og digitalisering bane vejen for grøn omstilling i alle sektorer
 • Ambition 2: Vi vil skabe nye markeder, som driver en efterspørgsel blandt virksomheder og forbrugere
 • Ambition 3: Vi vil drive ny adfærd via kundekontakter, medarbejdere og leverandørrelationer
 • Ambition 4: Vi vil fortsætte med at mindske eget klimaaftryk via bæredygtige forretningsmodeller. 

De konkrete anbefalinger til regeringen omfatter:

 1. Udnyttelse af potentialet i data, IoT og AI
 2. Smart Communities
 3. Standardiserede effektmål og klima-rapportering
 4. Indkøb som forandrings-motor
 5. Grønnere transport ad mange veje
 6. Brug af overskudsvarme fra datacentre
 7. Bæredygtige bygninger
 8. Adgang til risikovillig grøn kapital
 9. Velfungerende mærkningsordninger
 10. Synliggørelse af grøn turisme
 11. Reducering af madspild
 12. Cirkulær økonomi og god genanvendelse
 13. SMV Grøn Digital

Udvikling - ikke afvikling

Gennemgående peger den 18 sider lange rapport på, at Danmark skal nå sine ambitiøse klimamål gennem udvikling og ikke afvikling. Specielt fremhæves den offentlige sektors rolle som lokomotiv, der skal gå foran ved at fremme mulighederne for at bl.a. at indtænke ny - eller eksisterende - teknologi i opgaveløsningen. For eksempel har vi i forbindelse med covid19-krisen oplevet, hvordan allerede tilgængelige løsninger hurtigt kan implementeres og hjælpe i situationer, hvor fysisk tilstedeværelse ikke er en absolut nødvendighed. Ikke mindst i form af telemedicin på hospitaler og i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunikation mellem læge og patient kan foregå via video.

Regeringen kan altså med fordel udnytte, at vi i Danmark har teknologier, som vi kan opskalere og rulle ud i større dele af samfundet, har en stærk digital infrastruktur, stærke offentlige data og sidst, men ikke mindst, en digitaliseringsparat befolkning.

Kan påvirke og flytte adfærd

Et kendetegn ved sektoren er, at den både skaber nye og udvikler eksisterende markeder. Politisk betyder det, at service-, it- og rådgivningssektoren under de rette forudsætninger kan fungere som stærk medspiller for forandringer. Her spiller tyngden atter en signifikant rolle i forhold til mulighederne for at påvirke adfærd i alt fra indkøbspolitik over digitalisering til grøn transport og madspild. Adfærd der spreder sig som ringe i vandet - for det vi gør på jobbet, smitter i mange tilfælde også af på vores private adfærd.

I KMD tager vi vores egen medicin

Men hvad gør en it-virksomhed som KMD selv for at reducere CO2-udslip?

Ifølge KMD’s bæredygtighedschef Ditte Haugaard Clausen, er der fokus på flere tiltag i virksomheden. Hun påpeger bl.a., at CO2-udslippet fra transport i dag udgør ca. en fjerdedel af KMD’s totale CO2-udslip.

“Vores primære CO2-udslip som softwarevirksomhed kommer fra energiforbrug og transport. Selvom vi som softwarevirksomhed ikke befinder os i en branche med den største forurening, kan mængden af vores CO2-udslip stadig reduceres. Derfor har vi i mange år arbejdet med at sikre en grøn omstilling og mindske det samlede CO2-udslip i KMD,” siger hun og peger på, at den grønne omstilling blandt andet består i at afholde flere online møder i stedet for at rejse mellem KMD’s forskellige lokationer. Det kan på sigt lede til en kulturændring for mødekulturen i KMD.

Læs mere her