Analyse: Læger mangler data om deres patienter

Cirka hver fjerde læge oplever ofte eller ved hver konsultation at mangle information om deres patienter. Og borgere, der har hyppig kontakt til deres læge, oplever ofte, at de skal give de samme informationer igen og igen i sundhedsvæsenet. Det viser en ny rapport fra KMD Analyse, der bygger på en rundspørge blandt danskere og en rundspørge blandt læger. Analysen viser samtidig, at både borgere og læger er parate til at dele sundhedsdata.

En ny rapport fra KMD Analyse viser, at både læger og borgere oplever manglende sammenhæng og deling af data på sundhedsområdet. Rapporten fra KMD Analyse bygger på en rundspørge blandt 2.005 danskere og en rundspørge blandt 724 læger.

Læger mangler data ved konsultationer

Cirka hver fjerde læge (23 pct.) oplever ofte eller ved hver konsultation, at det er et problem, at de mangler data om patienten i forbindelse med en konsultation. Særligt hospitalslægerne oplever problemer. 31 pct. af hospitalslægerne angiver, at de ofte eller ved hver konsultation mangler data om patienten.

- Analysen viser, at det langt fra er en selvfølge, at din læge har de tilstrækkelige data om dig, når du medvirker i en konsultation. Og det er tankevækkende, at knap hver tredje hospitalslæge tilkendegiver, at de ofte eller ved hver konsultation mangler data om patienten, siger Mette Louise Kaagaard, direktør og øverste chef for sundhedsområdet i KMD.

KMD Analyse har også spurgt til borgernes oplevelser af brugen af data i sundhedsvæsenet. 

Her viser rundspørgen, at 17 pct. af borgerne ofte eller ved hver kontakt har oplevet, at de inden for de seneste 12 måneder har måtte afgive de samme oplysninger til forskellige sundhedsprofessionelle, som de for nyligt har givet til andre sundhedsprofessionelle. Hvis man isolerer svarene fra de borgere, der hyppigt eller meget hyppigt har kontakt med sundhedsvæsenet, stiger denne andel til henholdsvis 31 pct. og 52 pct.

Alvorlige konsekvenser

Paraplyorganisationen for patient- og pårørendeforeninger i Danmark, Danske Patienter, vurderer, at adgang til data er essentielt i behandlingen af patienter.

- Rigtig mange patienter får behandling på tværs af sektorer og specialer. Faktisk har 1,2 millioner danskere mere end én sygdom. Og her er det essentielt, at de sundhedsprofessionelle kan få adgang til data om patienten for at kunne give den bedste behandling. Den dårlige sammenhæng mellem sektorerne resulterer i en række fejl, der kan få alvorlige konsekvenser for patienterne, siger formand Camilla Hersom fra Danske Patienter.

Læger og borgere vil gerne dele data

Analysen viser samtidig, at både borgere og læger er parate til at dele sundhedsdata. Blandt borgerne er der størst villighed til at dele data med praktiserende læger, hospitalspersonale og speciallæger. 79 pct. af borgerne vil gerne dele data med praktiserende læger. For hospitalspersonale er tallet 73 pct. og for speciallæger 61 pct. 

- Vi ved, at patienter har interesse i at dele deres data, fordi det sikrer dem den bedst mulige behandling – og det er rart at se, at det også forholder sig sådan i befolkningen generelt. Data er altafgørende for at sikre kvalitet i den enkelte patients behandling, men også i forskningen, hvor man arbejder på at finde nye måder at behandle og forebygge sygdomme på, siger formand Camilla Hersom fra Danske Patienter og understreger, at det selvfølgelig er vigtigt, at man sikrer en ordentlig sikkerhed i opbevaringen og brugen af data.

Overordnet er der også udbredt villighed til at dele data blandt de forskellige lægegrupper. Blandt praktiserende læger, speciallæger og hospitalslæger er kun få ikke villige til at dele data med hinanden (mellem 0 pct. og 12 pct. af respondenterne har imellem de tre grupper angivet, at de ikke ønsker at dele data med de andre lægegrupper).

Læs mere i pressematerialet og selve analysen

I rapporten ”Population Health Management - Deling af patientdata” og i det tilhørende pressemateriale, KMD Analyse Briefing, kan man læse mere om borgernes og lægernes brug af data og syn på deling af data i sundhedsvæsenet.

Rapporten viser blandt andet: 

  • En stor del af lægerne – op mod tre fjerdedele – angiver, at manglende sammenhæng i patientforløbet er en mulig konsekvens af et utilstrækkeligt overblik over de forskellige datatyper. Når det handler om risiko for forsinkelse eller fejl i behandlingsforløbet angiver cirka hver tredje læge, at det kan betyde alvorlige skader til følge for patienten.
  • Borgerne vil generelt gerne deres ikke-anonyme sundheds- og adfærdsdata, mens delevilligheden omkring den psykiske trivsel er lidt mindre. Villigheden til deling af data om personlige forhold som økonomi, arbejdssituation, familie- og parhold er markant mindre.
  • Danskerne er positivt indstillet på at give et samfundsbidrag ved hjælp af deres sundhedsdata. Hvis formålet med deling af ens personlige data er effektivisering af sundhedsvæsenet, angiver 86 pct. af borgerne, at de enten anonymt eller ikke-anonymt gerne vil dele deres data med sundhedsprofessionelle i den offentlige sektor.
  • Et gennemsnit på 59 pct. af hospitalslægerne er villige til i højere grad end i dag at dele data, de optager om patienterne med andre læger. Hvorimod blot 27 pct. af speciallægerne og 32 pct. af de praktiserende læger er villige til dette.
  • Når det kommer til ønsket om politisk handling for at fremme øget datadeling i sundhedssektoren mener henholdsvis 67 pct. af lægerne og 50 pct. af borgerne, at man fra politisk hold bør gøre noget. Under gennemsnitstallet for lægerne gemmer sig dog store forskelle: 78 pct. af hospitalslægerne udtrykker ønske om politisk handling, mens dette kun efterspørges af 35 pct. af de praktiserende læger og 43 pct. af speciallægerne.

Om rapporten og KMD Analyse

KMD Analyse har samarbejdet med Quorum Consulting og nyhedsmediet Dagens Medicin om udarbejdelse af analysen ”Population Health Management - Deling af patientdata”. 

Rapporten bygger på to surveys; en borgersurvey og en lægesurvey.

Rundspørgen blandt borgere bygger på 2.005 respondenter, repræsentativt fordelt på geografi, alder og køn. Undersøgelsen er gennemført online af Userneeds i deres Danmarkspanel i perioden 11. – 24. maj 2017.

Rundspørgen blandt læger bygger på 724 respondenter. Undersøgelsen er gennemført online af Userneeds blandt modtagere af Dagens Medicins nyhedsbrev i perioden 22. maj – 2. juni 2017.

KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne ”Den digitale folkeskole – vurderinger og holdninger fra elever og forældre”, ”Socialt bedrageri i Danmark” og ”Informationssikkerhed i store danske virksomheder”.

KMD Analyse er en del af KMD, som er den største danskbaserede it-virksomhed. I mere end 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervsmarkedet i Danmark.

Hent rapporten ”Population Health Management - Deling af patientdata

Hent det supplerende pressemateriale i KMD Analyse Briefing 

Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på www.kmd.dk/analyse

Kontaktinformation

KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd.dk