Fanø vil forebygge mistrivsel hos børn og unge digitalt

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

Når pædagogen eller skolelæreren bliver opmærksom på et barns trivsel eller udvikling, er det ikke altid, at de observationer gives videre til andre relevante parter i kommunen. De tabte notater i kinabøger og på gule lapper kan være medvirkende til, at børn, der mistrives, ikke bliver opsporet og hjulpet i tide. Fanø Kommune har netop indgået en aftale med KMD om at indføre en såkaldt digital stafetlog, der skal sikre, at nødvendig viden dokumenteres og deles på tværs af kommunen, så barnet hurtigst muligt tilbydes den rette støtte og problemerne ikke vokser sig så store, at der er tale om en egentlig sag. Erfaringer fra Skive Kommune, der har brugt værktøjet i længere tid, viser blandt andet et bedre tværgående samarbejde i kommunen om børn, der mistrives.

Skiftende lærere i folkeskolen, ny ungdomsuddannelse eller forsvundne notater fra pædagogens kinabog. Det kan være medvirkende til, at viden om børn med eksempelvis ADHD eller indlæringsvanskeligheder ikke bliver givet videre, at særlige behov og udfordrin­ger ikke bliver imødekommet i tilstrækkelig grad i skoler og daginstitutioner, og i værste fald, at de helt triste sager om misbrug og svigt ikke opdages i tide.

I Fanø Kommune skal en digital logbog, KMD Stafetlog, være med til at sikre, at vigtige oplysninger om børn, der mistrives, ikke går tabt mellem forskellige myndigheder eller glemmes i notesbøger, mødereferater og notater. Fanø kommune har indtil nu haft en stafetlog i papirudgave. Det digitale værktøj skal sikre, at beslutninger om børnene dokumenteres og kendes hele vejen rundt i systemet og er let tilgængelig for alle involverede parter.

- Vi har manglet ordentlige redskaber til dokumentationen i de her sager, og vi ønsker særligt at blive skarpe på at være i stand til at støtte og hjælpe de mindre børn i eksempelvis dagpleje, vuggestue og børnehave. KMD Stafetlog underbygger samarbejdet på tværs af forvaltningens områder. Den hjælper os med at sikre, at barnet modtager den bedst mulige støtte, og at vigtig viden om det pågældende barn overleveres - også i overgangen mellem eksempelvis børnehave og skole, siger Maria Skou Nybo, velfærdskonsulent i Fanø Kommune.

Den digitale stafetlog følger et forløb fra start til slut; fra den indledende opmærksomhed til et egentligt sagsforløb, hvor der typisk er involveret en række faglige kompetencer på tværs af kommunen. Også myndigheder uden for kommunen har mulighed for at være med i loggen - eksempelvis i psykiatrien eller hos lægen.

Fanø vil styrke den forebyggende indsats

I Fanø Kommune er ambitionerne med stafetloggen at forebygge og sikre en tidlig indsats for barnet og dets familie i et koordineret samarbejde med det enkelte barns forældre:

- Et centralt element i vores brug af stafetloggen er, at barnets forældre på et langt tidligere tidspunkt bliver inddraget i opmærksomheden på barnets udvikling og trivsel. Vi mener, at det er forældrene, der kender deres barn allerbedst, og derfor skal de tages med på råd med det samme. Oftest vil stafetloggen medvirke til, at der aldrig bliver tale om en sag og dermed et udsat barn - fordi de medarbejdere, der omgiver barnet, hurtigere bliver sporet ind på kernen af barnets udfordringer, og dermed hurtigere kan tilbyde den rette opbakning, støtte og hjælp til barnet og familien, siger Maria Skou Nybo.

Hun uddyber:

- Der kan være tale om flere opmærksomhedspunkter, for eksempel at et barn pludselig begynder at stamme eller være mindre udadvendt end normalt. Det kan skyldes flere forskellige ting, men det er vigtigt, at den medarbejder, der bliver opmærksom på det, noterer det i stafetloggen, da informationen kan få afgørende betydning på et senere tidspunkt.

Planen er, at Fanø skal implementere KMD Stafetlog på den anden side af sommerferien. Den digitale stafetlog kommer til at dække hele skoleområdet, dagplejeområdet, børnehaver og social- og sundhedsområdet.

Erfaringer fra Skive Kommune viser bedre tværgående samarbejde

Skive Kommune har sammen med Kerteminde Kommune og KMD været med til at udvikle den digitale stafetlog, og de har haft rigtig gode erfaringer med værktøjet.

- Det er tydeligt, at det tværfaglige samarbejde er forbedret. Vi har et bedre overblik over, hvem vi samarbejder med og har mulighed for at gribe tidligere ind. Så snart vi bliver opmærksomme på et barn, starter vi en stafetlog - ikke først når det er blevet til et problem i børnehaven eller skolen. I KMD Stafetlog har du hele historikken og kan lynhurtigt gå ind og se, hvad der er gjort og skrevet i forhold til det enkelte barn. Det letter vores arbejde betydeligt og giver et langt bedre vurderingsgrundlag, når man sidder med en konkret sag, siger Helle Madsen, tværfaglig konsulent i familiesektionen i Skive Kommune.

I KMD ser man nu frem til at kunne videregive de gode erfaringer fra Skive Kommune til Fanø Kommune:

- Digitalisering kan være med til at sikre dokumentation og videndeling og understøtte kommunernes indsats over for udsatte børn. Det er særdeles positivt, at KMD Stafetlog har skabt så gode resultater i Skive Kommune, og vi ser frem til at sætte strøm til arbejdet med udsatte børn i Fanø Kommune. Regeringens nylige eftersyn af inklusionsområdet viser samtidigt, at det giver mening at fokusere på den enkelte elevs faglige trivsel og udvikling, frem for at have et mål om inklusion. Det skal KMD Stafetlog være med til at understøtte, siger Jens Arne Madsen, direktør i KMD.

Fakta om KMD Stafetlog

KMD Stafetlog er en digital logbog, som strukturerer og dokumen­terer indsatsen i forhold til børn, der kræver en ekstra opmærksomhed eller indsats - helt fra sundhedsplejerskens første møde med barnet og op i de ældste klassetrin. KMD Stafetlog hjælper også med et overblik over, hvem det er der arbejder sammen om barnet. Den digitale stafetlog følger et forløb fra start til slut. Fra en indledende observation til et egentligt sagsforløb, hvor der typisk er involveret en række faglige kompetencer på tværs af kommunen. Også myndigheder uden for kommunen har mulighed for at være med i loggen - eksempelvis psykiatrien. Forældre til børnene er deltager aktivt i stafetloggen, og forældresamtykket gør, at informationerne kan flyde på tværs med den rette sikkerhed.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

Fanø Kommune, velfærdskonsulent, Maria Skou Nybo, telefon +45 7666 0656, mobil +45 2722 0635, bgmsn@fanoe.dk

Skive Kommune, tværfaglig konsulent, Helle Madsen, telefon +45 9915 6781, mobil +45 2947 9917, helm@skivekommune.dk

KMD, kommunikationskonsulent, Sandra Højby Jensen, telefon +45 4460 6024, mobil +45 4172 7642, sjy@kmd.dk