Skoleledere skal bruge data til at skabe bedre læring og trivsel for elever

skilt

Skoleledere skal have bedre muligheder for at bruge skolernes mange tal og data. Det er målet med et nyt projekt om datainformeret skoleudvikling, som it-virksomheden KMD står bag. Køge Kommune deltager i projektet med cirka 50 skoleledere fra 16 skoler samt medarbejdere fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Omdrejningspunktet i projektet er et nyt digitalt værktøj, som giver skoleledere et konkret it-værktøj til at håndtere store mængder af informationer fra eksempelvis nationale tests og trivselsmålinger. Dermed får skoleledere et bedre grundlag for at træffe vigtige beslutninger og omsætte data til konkrete indsatser i klasseværelserne, som kan være med til at forebygge eksempelvis mistrivsel, manglende motivation og skabe bedre læring for eleverne.

Hvorfor mangler pigerne i 5. klasse motivation for at lære matematik? Og hvorfor trives drengene i 1. klasse ikke?

Det kunne være eksempler på problemstillinger, som skoleledere og lærere står med ude på skolerne. Et nyt projekt omkring datainformeret skoleledelse vil lære skoleledere og lærere, hvordan data kan være med til at understøtte vigtige beslutninger om, hvilke indsatser der eksempelvis kan hjælpe på netop manglende motivation, mistrivsel og skabe bedre læring for eleverne.

Det er it-virksomheden KMD, der - sammen med Køge Kommune - står bag projektet. KMD er i dialog med en række andre kommuner om deltagelse i projektet. Kommuner og deres skoleledere får et konkret it-værktøj, der skal hjælpe med at håndtere de store mængder af informationer, som skolerne har samlet ind om eleverne. Det kan eksempelvis være data fra nationale tests, trivselsmålinger, elevernes arbejde i digitale læremidler, læringsplatforme, Danmarks Statistik, UVM samt en elev- og en personaleundersøgelse, som gennemføres i kommunen. Derudover indgår kommunerne i et netværkssamarbejde, hvor den samlede skoleledelse i kommunen får fælles viden om datainformeret skoleudvikling.

- Skolelederne har mange data til rådighed, og det kan hurtigt blive uklart, hvad man skal bruge som base for analyser og beslutninger, fordi datamængderne er uendelige. Vores skoleledere har brug for træning og et redskab til at arbejde med data, så vi kan finde frem til, hvilke data vi kan bruge, når der skal træffes beslutninger om indsatser, der i sidste ende gavner eleverne. På måde kan vi følge op på tiltag i skolen, så vi får datainformerede ledelsesbeslutninger, siger Søren Thorborg, skolechef i Køge Kommune, som deltager i projektet.

Skoleledere skal blive stærkere i at bruge data

Det digitale værktøj hedder KMD Indsigt og samler data, som er relevante for elevernes læring og trivsel. Herfra analyseres data med fokus på, hvad der ifølge den nyeste forskning har betydning for elevernes læring og trivsel. Analyserne bliver præsenteret for skoleledere og lærere på en overskuelig måde i it-værktøjet og samler dermed datakilder, forskning på området og lærernes egne observationer. På den måde kan de bedst muligt bruges af skoleledere og lærere til at følge elevernes faglige udvikling og trivsel samt udvikle den pædagogiske praksis efter, hvad der har størst effekt.

Køge Kommune har de seneste tre år indført intern efteruddannelse af skoleledere i kommunen. Det seneste år har det været med fokus på netop databaseret ledelse.

- Projektet og værktøjet passer godt ind i vores planer på området. Skolelederne har allerede arbejdet med at opstille analyser og initiativer, og hvordan de arbejder med det i marken. De er klar til at få mere håndfaste data på vores beslutningsprocedure. For os handler det om, at vi skal lære at omgås og lære at have med data at gøre. Så det bliver os, der styrer data, og ikke data, der styrer os. Vi vil bruge data på den rigtige måde, forklarer Søren Thorborg.

Det er cirka 50 skoleledere fra 16 skoler i Køge Kommune samt medarbejdere fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, som deltager i projektet.

It-værktøjet skal give refleksion over data

I KMD er der glæde over samarbejdet med Køge Kommune og den positive udvikling, der er ved at ske i brugen af data på skoleområdet.

- Der bliver mere og mere data tilgængeligt på skoleområdet, og det kræver et sted at kunne samle al denne data, hvis en leder skal kunne danne sig et overblik over en elevs samlede udvikling. Det er den udfordring, mange skoleledere står med i dag. Så data for alvor kan være med til at understøtte strategiske beslutninger, som bliver til gavn for elevernes læring og trivsel. Det er netop meningen med data, at det skal give skolerne indsigt og en dybere forståelse for elevernes læring, så de bliver i stand til at arbejde med de områder, hvor effekten er størst, siger KMD-direktør Jan Gaardboe Jensen.

Efter planen bliver der afholdt i alt 10 samlinger, hvor skolelederne blandt andet vil møde internationale forskere, herunder Viviane Robinson, Andy Hargreaves og Michael Fullan samt andre nordiske skoleledere og forvaltningsfolk, som arbejder med datainformeret skoleledelse. Projektet løber indtil foråret 2018.

Om KMD Indsigt

KMD Indsigt er et værktøj, der samler og skaber overblik over kommunens/skolernes data. I KMD Indsigt analyseres data på tværs og sammenkobles med evidens, så data udstilles i et bredt perspektiv med skarpt fokus på, hvad der har reel betydning for elevers læring – også på sigt. KMD Indsigt giver skolerne og kommunen en dybere forståelse for elevernes læring, og herved bliver skolerne i stand til at arbejde med de fokusområder, hvor effekten er størst.

KMD Indsigt er et selvstændigt værktøj, som understøtter arbejdet med kommunernes overordnede strategi for skoleudvikling - processer og forbedringsstrategier - og skaber praksisnær refleksion og kompetenceudvikling på baggrund af data. I KMD Indsigt tages der både udgangspunkt i eksisterende data, men også i at sikre et fyldestgørende datagrundlag rettet mod dybdelæring. KMD Indsigt udstiller data funderet på et pædagogisk og forskningsinformeret grundlag og kobler det til kvalitative data direkte fra kommunen. Dette sker i samarbejde med de førende forskere i verden og KMD’s norske samarbejdspartner, it-virksomheden Conexus.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til mere end 20% af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder og afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.

Kontaktinformation

KMD, presse- og kommunikationskonsulent Line Dall, mobil +45 2510 3815, lxd@kmd.dk
Køge Kommune, skolechef Søren Thorborg, mobil +45 2046 3790, soeren.thorborg@koege.dk