KMD A/S og Edlund A/S har indgået en aftale om fælles dataansvar. Det væsentligste indhold af aftalen gøres hermed tilgængeligt for den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 26, stk. 2.

Du kan læse mere om KMD’s behandling af dine personoplysninger og finde KMD’s kontaktoplysninger HER.

Du kan læse mere om Edlund’s behandling af dine personoplysninger og finde Edlund’s kontaktoplysninger HER.

Fælles dataansvar

1.1. Denne aftale fastsætter ansvarsfordelingen mellem KMD og Edlund i forbindelse med:

Brug og administration af personers anmodninger om at modtage markedsføring via elektronisk post fra KMD og/eller Edlund (”Fælles Permissions”) i en fælles markedsføringsdatabase, herunder indsamling, registrering, opbevaring, opdatering, brug og sletning af Fælles Permissions samt registrering af tilbagekaldelse af Fælles Permissions og hermed relaterede aktiviteter.

Formålet er at KMD og Edlund gerne hver især og i fællesskab vil udsende markedsføring via elektronisk post på en måde, der sikrer overholdelse af markedsføringslovens regler om ”uanmodet henvendelser til bestemte aftagere” og gældende ret vedrørende persondatabeskyttelse.

Såvel KMD som Edlund indsamler, registrerer, ajourfører Fælles Permissions og tilbagekaldelse af Fælles Permissions i en fælles markedsføringsdatabase. Fælles Permissions kan anvendes af KMD og Edlund hver især såvel som i forening i forbindelse med markedsføringsaktiviteter. Både KMD og Edlund har adgang til den fælles markedsføringsdatabase. KMD har ansvaret for at stille den fælles markedsføringsdatabase og drift af denne til rådighed for samarbejdet.

1.2. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 26 foreligger der et fælles dataansvar, når to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling.

Såfremt der foreligger et fælles dataansvar, skal de fælles dataansvarlige på en gennemsigtig måde fastlægge deres respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til databeskyttelsesforordningen, navnlig hvad angår udøvelse af den registreredes rettigheder og deres respektive forpligtelser til at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13 og 14, ved hjælp af en ordning imellem dem, medmindre og i det omfang de dataansvarliges respektive ansvar er fastlagt i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som de dataansvarlige er underlagt.

Ordningen skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 26, stk. 2, på behørig vis afspejle de fælles dataansvarliges respektive roller og forhold til de registrerede. Det væsentligste indhold af ordningen skal ligeledes gøres tilgængeligt for de registrerede.

Den registrerede kan dog, uanset ordningens udformning, udøve sine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen med hensyn til og over for den enkelte dataansvarlige.

Den ”interne” ansvarsfordeling i aftalen om fælles dataansvar hindrer ligeledes ikke, at tilsynsmyndigheden kan udøve sine beføjelser overfor både KMD og Edlund.

1.3. Der er mellem KMD og Edlund enighed om, at der i forbindelse med parternes brug og administration af Fælles Permissions i den fælles markedsføringsdatabase foreligger et fælles dataansvar. Ved vurderingen heraf er der bl.a. lagt vægt på:

KMD og Edlund træffer i fællesskab beslutning om formålet med behandlingen af personoplysninger i Fælles Permissions og om at opbevare oplysningerne i en fælles markedsføringsdatabase, hvortil begge parter har adgang.

Hver af parterne indsamler, registrerer, ajourfører Fælles Permissions og tilbagekaldelse af Fælles Permissions i den fælles markedsføringsdatabase. Fælles Permissions kan anvendes af hver af Parterne såvel som i forening i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.

KMD stiller selve markedsføringsdatabasen og driften af denne til rådighed.

2. Principper og behandlingshjemmel

2.1. KMD og Edlund er hver især ansvarlig for, at der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag og for at kunne dokumentere dette i f.t. til behandlingen af personoplysninger i Fælles Permissions, som den pågældende part indsamler, og for i den fælles markedsføringsdatabase at registrere tilbagekaldelse af Fælles Permissions, som parten modtager.

2.2. KMD og Edlund er hver især ansvarlige for at overholde principperne for behandling af personoplysninger, i det omfang at reglerne finder anvendelse på den pågældendes ansvarsområder ifølge denne aftale.

3. De registreredes rettigheder

3.1. Parterne er ansvarlig for sikringen af de registreredes rettigheder gennem iagttagelse af nedenstående regler i databeskyttelsesforordningen:

  • oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede,
  • oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede,
  • den registreredes indsigtsret,
  • ret til berigtigelse,
  • ret til sletning (retten til at blive glemt),
  • ret til begrænsning af behandling,
  • underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling,
  • ret til dataportabilitet (dog ikke for offentlige myndigheder) og
  • ret til indsigelse mod en behandling.